Privacyverklaring Nu Ik Training en Coaching

Nu Ik Training en Coaching gevestigd in Den Dungen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kruidnagel 22
5275 KR Den Dungen
Kitty@nu-Ik.nl
0641464789

Persoonsgegevens die ik verwerk

Nu Ik Training en Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:


– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adres
– Intake formulier
– Foto en filmopnames t.b.v. de videoanalyse.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk Nu Ik Training en Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Het uitvoeren van de videoanalyse.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Nu Ik Training en Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam- en e-mail voor nieuwsbrief: totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief.
Naam, adres, Bankrekeningnummer: bewaartermijn Belastingwet.
Naam, adres (digitaal) voor klanten (voor coaching, workshop, trainingen e.d.) 26 maanden.
Persoonlijk gedeelde informatie (schriftelijk) van klanten (coaching, workshop, trainingen,
video’s en foto’s) worden direct na beëindiging werkzaamheden vernietigd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Nu Ik Training en Coaching deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij anders
overeengekomen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik Nu Ik Training en Coaching gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Nu Ik Training en Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: website Veilig Internetten: instructievideo’s hoe je cookies kunt beheren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nu Ik Training en Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kitty@nu-ik.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Nu Ik Training en Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersomijgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persomijgegevens/tip-mij

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Nu Ik Training en Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via kitty@nu-ik.nl

Keep In Touch

KITty

Privacy Verklaring | Algemene Voorwaarden | 2023 All Rights Reserved – Nu Ik