Algemene voorwaarden Nu-Ik Training en Coaching

Definities

1. Nu-Ik: Nu-Ik Coaching & Trainingen, gevestigd te Den Dungen onder KvK nr. 51145774.
2. Klant: degene voor wie Nu-Ik werkzaamheden verricht.
3. Partijen: Nu-Ik en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Nu-Ik.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Nu-Ik hanteert zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2. Alle prijzen die Nu-Ik hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan Nu-Ik te allen tijde wijzigen.
3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Nu-Ik, geldend voor de
periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is
overeengekomen.
4. Indien partijen voor een dienstverlening door Nu-Ik een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een
vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
5. Nu-Ik heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Nu-Ik gerechtigd in
rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van
een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Nu-Ik.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Nu-Ik zijn verplichtingen opschorten totdat de
klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering van de dienstverlening door Nu Ik is sprake van een
inspanningsverplichting.
2. Nu Ik geeft op geen enkele wijze een garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk
voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar
dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende
toerekenbare tekortkoming van Nu Ik.
3. Nu Ik is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4. Nu Ik is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de
Nu Ik mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. De aansprakelijkheid van Nu Ik voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Nu Ik beperkt tot het bedrag het welk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de
schade waarvoor hij/zij Nu Ik aansprakelijk wil stellen.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Nu-Ik.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Nu-Ik de betreffende bescheiden.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Nu-Ik tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Nu-Ik geleverde diensten.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Nu-Ik is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Nu-Ik zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Nu-Ik bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nu-Ik is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Keep In Touch

KITty

Privacy Verklaring | Algemene Voorwaarden | 2023 All Rights Reserved – Nu Ik